Privacybeleid

Pedicure Studio Refresh, gevestigd aan Dauwendaelsestraat 12, 4337 LB
Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.pedicurestudiorefresh.nl
Dauwendaelsestraat 12, 4337 LB Middelburg
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure Studio Refresh verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld
omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure Studio Refresh verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
- gezondheid, indien nodig om de juiste behandeling te kunnen geven.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedicure Studio Refresh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Geautomatiseerde besluitvorming
Pedicure Studio Refresh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedicure
Studio Refresh) tussen zit. Pedicure Studio Refresh gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen: Google analictics, om klanten bestand te
kunnen optimaliseren.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedicure Studio Refresh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
Een behandelplan/kaart wordt max. 2 jaar bewaard om zo een effectieve
behandeling te kunnen uitvoeren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure Studio Refresh verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pedicure Studio Refresh gebruikt alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Pedicure Studio Refresh en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@pedicurestudiorefresh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pedicure
Studio Refresh wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure Studio Refresh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@pedicurestudiorefresh.nl